תנאי שימוש

(גרסה 1.001)

שלום וברוך הבא ל www.tazooz.co.il, חברת haleakala LTD (להלן: “החברה“) מאשרת גישה אל אתר האינטרנט המצוי בשליטתה והידוע בשמו “TAZOOZ” וגם לשירותים הכפופים לאתר זה והזמינים משם המתחם (domain) ותתי שמות המתחם (sub-domains) של אתר www.tazooz.co.il (להלן: “האתר“) – הכל בכפיפות לתנאי השימוש המפורטים להלן.

אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש באתר בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

 1. 1. הקדמה

1.1.                 תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.2.                 לשימת לבך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בתחתית האתר.

1.3.                 תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר החברה, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

1.4.                 בכל מקום בו מצוין בהסכם זה המילה “משתמש”, כוונת ההסכם היא ל”משתמש רשום” ו”משתמש שאינו רשום”, “גולש” וכדומה (אלא אם צוין אחרת).

1.5.                 האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כמו-שהם (“AS-IS”).

1.6.                 המונח “מידע” ו/או “תוכן”, כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות: כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). יכונו להלן: “תוכן“.

1.7.                 תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

1.8.                 בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגי החברה בכתובת דואר אלקטרוני support@tazooz.co.il. החברה תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

 1. 2. מטרת האתר

2.1.                 אתר זה הינו אתר המספק שירותי כתיבת קורת חיים למשתמש (להלן: “השירות“).

 1. 3. אחריות

3.1.                 החברה אינה מביעה דעה ואינה תומכת בשום תוכן, שירות, מוצר או הצעה שהגישה אליהם ניתנת באמצעות האתר. אין לראות בחברה כמי שמעודדת או ממליצה להיענות להצעות או שירותים שניתנים דרך האתר. החברה אינה בודקת את תוכן, אמיתות וכדאיות הצעות העבודה שמוצעות באתר (להלן: “הצעות עבודה“).

3.2.                 החברה אינה מספקת את הצעות העבודה המופיעות באתר. יודגש, הצעות העבודה שגישה מתאפשרת אליהם דרך האתר, מוצעות על ידי צדדים שלישיים שונים, כגון חברות, נותני שירותים וכדומה (להלן: “צדדים שלישיים“), ולא על ידי החברה עצמה.

3.3.                 אתר החברה נועד לספק למשתמש את האפשרות לנסח קורות חיים, ובכל מקרה, החברה לא תחוב באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, בגין הצעות העבודה המופיעות באתר.  יודגש, החברה אינה אחראית לגבי הצעות העבודה המוצעות על ידי צדדים שלישיים באתר, או לכל הצעה אחרת שיכולה ותופיע באתר.

3.4.                 החברה אינה אחראית לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים. החברה לא תשא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות אך מבלי למצות, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי והפרעה בשירות. אף אם החברה ו/או נציגיה ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך.

3.5.                 שימוש באתר מהווה את הסכמתך לפטור את החברה מכל אחריות, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג’.

3.6.                 בשום מקרה החברה ו/או ספקיה ו/או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש באתר ובמסמכים או לביצועי האתר והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.

3.7.                 הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות.

3.8.                 בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין החברה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא לגבי;

3.8.1.      התוכן, המידע והחומר המצוי באתר, לרבות בנוגע להצעות עבודה אותם מציעים צדדים שלישיים שונים;

3.8.2.      לגבי התוכן, החומר, המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר;

3.8.3.      לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצאות קישור אלקטרוני מן האתר;

3.8.4.      לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע אישי, חסוי או רגיש דרך האתר;

3.8.5.      לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או שמאפשרת גישה לאתר.

 1. 4. הצעות העבודה

4.1.                 יודגש, הצעות העבודה, מבוססות אך ורק על פרטים ומידע שנמסרו לחברה על ידי צדדים שלישיים ואין החברה אחראית לתוכנם ומהימנותם. עוד, החברה אינה מתחייבת שיהיו באתר הצעות עבודה כלשהן.

4.2.                 החברה לא אינה מנטרת את הצעות העבודה שמועברות אליה מצדדים שלישיים, וכל טענה בהקשר לטיבו ומהימנותו של המידע כאמור המופיע באתר תופנה לצד השלישי עצמו.

4.3.                 החברה והצדדים השלישיים לא מתחייבים שהצעות העבודה יהיו זמינות בכל עת. בכל זמן ומכל סיבה שהיא, רשאים נותני השירותים והחברה להסיר הצעת עבודה, למרות שהופיעה באתר.

4.4.                 למען הסדר הטוב, החברה ממליצה למשתמשי האתר לבצע בדיקה נאותה לגבי הצד השלישי עצמו וטיב הצעת העבודה שמוצעת דרך האתר.

4.5.                 מפרט הצעת העבודה תסופק על ידיהצד השלישי עצמו וכל טענה בגין אי התאמה בין תאור הצעת העבדה לבין המשרה בפועל, יש להפנות אל הצד השלישי ישירות, שכן החברה עצמה אינה אחראית במקרה של סתירה כאמור.

 1. 5. השימוש באתר

5.1.                 השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

5.2.                 באתר תעמוד לרשות המשתמשים האפשרות “להעלות” תוכן לאתר ולייצר לעצמם קבצי קורות חיים. עם תחילת השימוש אתה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר קובץ קורות החיים שיצרת עבורך.

5.3.                 השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.

5.4.                 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

5.5.                 אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

5.6.                 על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

5.7.                 התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש.

5.8.                 אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינך לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

5.9.                 רשומות הנתונים כפי שמופיעים במחשבי החברה או מי מטעמה יהווה את המועד הקובע בכל עניין הקשור לשימוש באתר, לרבות, סכסוכים, מחלוקות, בין אם בבית המשפט ובין אם מחוצה לו, וכל עניין שמצריך הסתמכות על נתונים שקשורים לשימוש באתר.

 1. 6. קישורים חיצוניים

6.1.                 האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: “מקורות אחרים“), וממקורות אלה אל האתר עצמו.

6.2.                 אם לא נאמר במפורש אחרת על ידי החברה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי החברה, לגבי אותם מקורות אחרים.

6.3.                 אין החברה מתחייבת, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תשא בכל אחריות בקשר לכך.

6.4.                 החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

6.5.                 מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר. החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

 1. 7. שימוש לרעה באתר

7.1.                 החברה שוקדת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר והשירותים הניתנים בו. אנא דווח על כל בעיה ו/או תוכן פוגעני ו/או כל הפרת מדיניות.

7.2.                 ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, אנו נגביל פעולה של משתמש ו/או נשהה פעולה של משתמש ו/או נסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או נמנע גישה ממשתמש וננקוט בצעדים טכנולוגים ומשפטיים כדי לשמור על זכויות של צדדים שלישיים.

7.3.                 יודגש, החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל ולמנוע פעילות של משתמש באתר באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במקרים אלו, שבהם החברה תסבור כי משתמש פעל באופן שנוגד את תנאי שימוש אלה, או בכל עניין שהחברה תמצא לנכון, החברה תנקוט בכל האמצעים שעומדים לרשותה ללא מתן הודעה מראש למשתמש, לרבות, ולא רק, במקרים כגון ;

7.3.1.  משתמש שמסר לחברה פרטים אישיים שגויים.

7.3.2.  משתמש שביצע מעשה\מחדל אשר לטעמה של החברה עלול לפגוע בה או בצדדים שלישיים.

7.4.                 החברה לא תהיה אחראית בגין כל פעולה שגרמה לשיבוש באתר, לרבות, ולא רק, מקרים בהם נעשו פעולות בלתי חוקיות או פעולות של שימוש לרעה באתר, למעט, אם הפעולה נעשתה על ידי החברה עצמה, שלא בתם לב ובזדון.

 1. 8. תוכן באתר

8.1.                 החברה אינה מנטרת ואינה בודקת מידע המועלה לאתר ואין היא יכולה לבדוק ולנטר מידע המועלה לאתר, לרבות נכונותן של הצעות עבודה.

8.2.                 החברה רשאית להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך.

8.3.                 החברה אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר ע”י צדדים שלישיים. אתה מודע לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

8.4.                 הינך מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם תוכן, מידע או חומר אחר לרבות אך מבלי למצות הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר, אשר:

8.4.1.          עלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר שלא בהתאם ליכולות האתר;

8.4.2.          הם בגדר שליחת הודעות ספאם (Spam) הודעות שרשרת ו/או הודעות אחידות, העלאה של קוד תוכנה לאתר, העברת מכתבי שרשרת ו/או דואר זבל;

8.4.3.          עלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, בלי הגבלה, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, זכויות פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

8.4.4.          כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), סוסים טרויאניים, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים או תוכנה אחרת או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעולת מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר;

8.4.5.          כוללים תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;

8.4.6.          כוללים תוכן העלול להטעות צרכן;

8.4.7.          כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

8.4.8.          כוללים תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.

 1. 9. רציפות, זמינות ואמינות השירות

9.1.                 החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.

9.2.                 החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת, את מבנהו, ומראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

9.3.                 החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. החברה לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 1. 10. שיפוי

10.1.             אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 1. 11. פרטיות

11.1.             אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור ________.

11.2.             החברה מבצעת מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.

11.3.             הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא תוכל להשתמש בשירותים באתר.

11.4.             אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמש כערך עליון. החברה לא תשכיר, לא תמכור ולא תעביר את הפרטים האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים לצורך מטרות שיווק ללא הסכמתך המפורשת.

11.5.             החברה רשאית להעביר את פרטיך ככל שנדרש, ובהסכמך.

11.6.             עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, תהא החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, בדואר, בטלפון, בהודעת טקטס או בכל דרך אחרת בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל החברה לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לאתר בדוא”ל __________.

11.7.             מטבע הדברים, לאור אופיה של רשת האינטרנט, החברה אינה יכולה להבטיח כי פרטי המשתמש לא יחשפו לצדדים שלישיים אשר ישיגו את המידע האמור בדרכים לא חוקיות ושלא באישור החברה.

11.8.             למשתמש לא תעמוד כל טענה בעניין אשר נובע ממידע אשר הגיע לצדדים שלישיים כאמור, ולא תהיה למשתמש כל זכות תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה בעניין אשר נובע מאותו מידע. המשתמש באתר פוטר את החברה מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

11.9.             החברה תעביר את פרטיו של המשתמש במקרים הבאים;

11.9.1.      כאשר החברה סבורה כי משתמש באתר ביצע\מבצע פעולה שעלולה להזיק לחברה, מי מטעמה או לצדדים שלישיים.

11.9.2.      אם החברה סבורה כי המשתמש עושה באתר שימוש אשר עלול לאפשר, לעודד או לסייע בביצוע מעשה שאינו חוקי או שאינו תואם את תנאי שימוש אלה.

11.9.3.      כאשר החברה סבורה כי משתמש הפר אחד מתנאי שימוש אלה.

11.9.4.      למען ציוות לצוו מבית משפט, במחלוקת או הליך משפטי שהחברה היא צד לו.

 1. 12. זכויות יוצרים

12.1.             כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש יוכל לעשות שימוש שאינו מסחרי בקורות החיים שיצר לעצמו באמצעות האתר.

12.2.             האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהחברה תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר. אתה רשאי לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע באתר לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד.

12.3.             כל זכויות היוצרים באתר לרבות עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינן בבעלות החברה בלבד ו/או ספקי התוכן של החברה ו/או השותפים העסקיים של החברה.

12.4.             אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

 1. 13. סימני מסחר

13.1.             שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר הרשומים של החברה והבלתי רשומים של החברה הם קניינה הבלעדי של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

 1. 14. פרסומת

14.1.             האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר. החברה אינה בודקת את תוכן, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתר.

 1. 15. הפסקת שימוש

15.1.             החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה סעדים כלשהם.

15.2.             החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר, אם לא יעמוד באחד מתנאי שימוש אלה.  

15.3.             החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום משתמש מכניסה לאתר, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, לסלק משתמש מפורומים באתר, למנוע ממשתמש יכולת לפרסם טוקבקים (Talkbacks) באתר ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר.

 1. 16. סמכות שיפוט

16.1.             הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב.

16.2.             על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.

 1. 17. יצירת קשר

17.1.             החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים לפרטיות. אם אתה סבור כי נפגעו זכויותך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לאחד מהכתובות הבאות:

17.1.1.  _________, מחלקת שירות לקוחות, מרחוב _____, ______.

17.1.2.  מספר פקסימיליה __________.

17.1.3.  כתובת דואר אלקטרוני support@tazooz.co.il.

Comments are closed.